Turk Edebiyyati 1-2sinav birlikte

by Heydarov

1. 2. Yeni ??iirinin özellikleri nelerdir? 

2. 2. Yeni ??airleri kimlerdir? 

3. Cemal Süreyya’n??n edebi ki??ili??i hakk??nda bilgi veriniz. (10 p.)

4. Manisa’da do??mu??, ö??retmenlikle birlikte de??i??ik memuriyetler yapm????t??r.??lk ??iirlerinde Naz??m Hikmet’in etkisi görülür.Bu etki daha sonra kaybolur. “??stanbul”, “Günayd??n Yeryüzü”, “Türkiye ??ark??s??” kitaplar??ndaki ??iirlerinde gelece??e dönük toplumsal özlemleri dile getirdi. 1950’lerin ortalar??nda beliren genç ??airleri etkiledi, onlar??n baz?? özelliklerinde de etkilendi. ??kinci Yeni ak??m??na kat??ld??. “Köro??lu”, “Galile Denizi”, “Çivi Yaz??s??”, “M??s??rkalyoni??ne” kitaplar??nda bu dönemin ??iirleri yer al??r.

Yukar??da özellikleri verilen ??air kimdir? Yaz??n??z. 

5. Edip Cansever’in edebi ki??ili??i hakk??nda bilgi veriniz.

6. Turgut Uyar’??n edebi ki??ili??i hakk??nda bilgi veriniz. 

 7. Sezai Karakoç’un edebi ki??ili??i hakk??nda bilgi veriniz.

 8. Yerçekimli Karanfil, Üvercinka , Galile Denizi, Dünyan??n En Güzel Arabistan??, Gül Mu??tusu, K??nar Han??m’??n Denizleri

 Yukar??da verilen eserlerin sahipleri kimlerdir?

9.Marksist ideoloji hangi konular üzerinde yo??unla??????t??r? Yaz??n??z.

10.Marksist ideolojiyle ??iir yazan sanatç??lar?? belirtip birisi hakk??nda bilgi veriniz.

11.??lk ??iiri 1963’de Yelken Dergisi’nde yay??nlan??r. Bu tarihle birlikte ; yaz??n, dü??ün ve sanat dünyas??ndaki serüvenine ba??lam????t??r. ??lk kitab?? “Geceleyin Bir Ko??u”yu 1966 y??l??nda, büyük yank??lar uyand??ran ikinci kitab?? “Evet, ??syan”?? ise 1969 y??l??nda yay??mlar. 1970’de yak??n arkada???? Ataol Behramo??lu ile birlikte Halk??n Dostlar?? dergisini ç??kar??r. 1974 y??l??na gelindi??inde ise , o zamana dek içerisinde bulundu??u ve savundu??u sosyalist dü??ünce çizgisini geride b??rakarak fikri ve ruhi bir de??i??im ya??ayacakt??r. Bu tarihten sonra yaz?? ve sanat hayat??na, ??slami dü??ünce çerçevesinde devam edeer.Yukar??da hakk??nda bilgi verilen yazar kimdir? Yaz??n??z.

12 Hüküm Gecesi ve Kiral??k Konak romanlar?? hakk??nda bilgi veriniz.

 13 Anadolu’da ö??retmeni konu edinen romanlar?? yaz??n??z.

 14 Ya??ar Kemal’in romanlar??nda hangi konular i??lenmi??tir?Yaz??n??z.

 15 Fakir Baykurt’un romanc??l?????? hakk??nda bilgi veriniz.

 16 Ahmet Hamdi Tanp??nar’??n romanc??l?????? hakk??nda bilgi veriniz.

Kemal Tahir ilk kitaplar??nda daha çok köy ve köylü sorunlar??na e??ildi. Daha sonra Türk tarihinin ve özellikle yak??n tarihin olaylar??n?? ele ald??. …………………………da, kurulu?? sürecindeki Osmanl?? toplumu ve yönetim sistemini, ………………………….nda Atatürk’e kar???? düzenlenmek istenen ??zmir suikastini, ……………………………………….. ve ……………………………………….nda a??al??k kurumu ve e??k??yal??k olgusunu inceledi. ……………………………………………………….da Anadolu’daki ba??s??z, öndersiz ulusal güçlerin birle??ip Ulusal Kurtulu?? Sava????’na ba??lamas??na kadar geçen dönemi anlatt??. …………………………………..te de köy enstitüleri üzerinde durdu.