`Oyadan` sitatlar…

by Heydarov

Wallp011

 

`Heç bir ??ey qeyri-mümkün deyil. H??tta dünya bel?? özünün mümkün oldu??unu deyir.`

`Heç vaxt t??slim olma; Çox insan s??nin müv??ff??qy??tl??riv?? cavabdeh ola bil??r, lakin m????lubiyy??tin?? cavabdeh t??k ????xs yaln??z s??ns??n.`

`Dünyada 2cür a??r?? var; S??n?? ??ziyy??t ver??n a??r??, s??ni d??yi??dir??n a??r??.`

`B??z??n yaln???? q??rarlar bizi do??ru yer?? apar??r.`

`Ölm??y?? d?? qorxursan, ya??ama??a da. Geriy?? n?? qald?? göst??r.`

`Heçn?? bilm??y??n insan beyni do??ruya s??hvl??r v?? yaln????larla dolu olan insandan daha yax??nd??r.`

`??n yax???? insan bel?? n?? vaxtsa ilk add??m?? at??b. ??lk add??m?? at v?? davam et.`

`Bugün keçirdiyiniz a??r?? sabah sizd?? olacaq gücdür.`