Heydaroff's World

All I think…

Bir Şairin təkliyi

scream

Hansısa bulud yağış yağdıracaq və mən otağımda oturub hansısa mindfucker bir musiqi dinləyəcəm.
Günəşin nə vaxt doğub batdığıynan maraqlanmayacam. Necə ki nə sənin gəlişinlə maraqlandım, nə də gedişinlə. Əsas o idi ki günəş var idi. Bir də sən var idin.
Demişdim ee, hansı şəhər güldürəcək deyə tanrı soruşmuşdu, indi o sualı qırağa qoyub hansı qadın öldürəcək deyə soruşur tanrı təkliyinə möhkəmcə sarılıb.
İndi hansısa bir bulud yağdıracaq yağışını, indi hansısa bir şair düşünməyəcək günəş nə vaxt çıxdı, nə vaxt batdı… Bir şeir yazıb davam edəcək təkliyiylə sevişməyə.
***
Səni yaxınlarda bir yerə qoyub
Gəldim uzaqların yanına.
Hansı adəm övladı açıqlar
Necə yayılıb bu kimsəsizlik qanıma.
Vəsiqələrdə boş qoyulub yeri,
O qədər boşam sənsiz,
yəni heçkimsiz….

Sualların çoxluğu qorxutmur,
Bilirsən, cavabın olmayanda heçnəyə
utanmırsan ölməkdən.
Heç münkərnən nəkir də
soruşmayacaq heçnə.

Çıxart bütün bədənini,
gəl heçnəyinlə
Ol mənim Təkliyim.
Sarılım sənə, sevişim sənlə.
Sən də soruşma heçnə,
sadəcə gəl.

***

İndi hansısa bir bulud yağdıracaq yağışını, indi hansısa bir şair düşünməyəcək günəş nə vaxt çıxdı, nə vaxt batdı… Bir şeir yazıb davam edəcək təkliyiylə sevişməyə.

 

 

Uzaqdır

unity

Uzaqdır, bilirəm, buralar uzaq

Hansı xoşbəxtlikdən danışım mən yalquzaq?

Uzaqdır bilirəm buralar uzaq

Bilirəm, bəsdir, danışma, qulaq as…

Hələ nə qədər körpə qanı lazımdır

Bu cəhənnəm boşluğunu doldurmağa?

Hələ neçə mələk ölməlidir Allahı yuxudan oyatmağa?

Mən ölülərini güllərlə anan xalqdanam,

Utanıram…

Çəkə bilərsən mi qadın mənim portretimi?

Çəkə bilərsən mi sənsizliyi, `heçkimliyi`?

Ya da burax eee, paylaşma kədərimi fırçanla…

Uzaqdır, bilirəm, buralar uzaq

Bilirəm, bəsdir, danışmaq qulaq as…

Susmaqlarım gördüklərimdəndi,

Gördüklərim sevdiklərimdən, bir də sevib sildiklərimdən.

Bakının küçələri qədər əxlaqsızam indi,

Məhkəmələrin ədaləti qədər alidir sənə olan nifrətim.

Ölüm kimi ani getdin, elə getdin duymadım.

Köpüklü yalnızlıq qusuram indi başqa bədənlərə.

Sən gedəndən sonra ekiz övladlarımız oldu,

Biri qız, biri oğul.

Birinin adı kədər, birinin adı qəm.

Bax eee gözlərimə, bax, söylə mənə,

Hansı xoşbəxtliklərdən danışım mən?

Çəkə bilərsən mi qadın mənim portretimi?

Çəkə bilərsən mi sənsizliyi, `heçkimliyi`?

Ya da burax eee, paylaşma kədərimi fırçanla…

Şəhriyar del Gerani- Dənizə atılmış Balıq Şəkilləri(Şeir)

Aysel Çingiz

 

Dost…

qadın

The Folklore Of Our Times- Haruki Murakami

 

east-river-1968

 

Read the rest of this entry »

Sarı Saçlı Qadın

qovuşmadılar

Bax mənə, gözlərimə.

Söylə… Nədir adın?
Sarı saçlı qadın.

Bu kədər qoxusu ətrindənmi gəlir?
Parçalayır, ruhumun dərinliklərini dəlir.
Bu tamaşada axı nədir bizim rolumuz?
Sonunda bitməyəcəkmi
Birgə getdiyimiz yolumuz?
Yazdığım bütün misralarda səni axtardım,
Axtardığım bütün yollarda təkliyi tapdım.
Bir də ümidlərimi.
Solmuş ümidlərimi sevgimiz kimi…

Tut Əlimdən, gəl gedək buralardan,
Uzaqlara insanlığı öldürən insanlardan.
Unudaq səhvləri,
cıraq keçmiş vərəgləri.
Durduraq zamanı, saatları dəqiqələri,
Qaçma məndən, gözlə məni…

Ol mənə yaxın,
sarı saçlı qadın.
Söylə mənə. Nədir adın?

 

 

Picture by Delawer(Artist)

 

Principles of Business Finance (E-book: Chapter 5-10)

Hey everyone. This file is for Business Finance exam. Enjoy!

 

midterm

Download=> principles of corporate finance Chap 5-10

Coca-Cola IP Assets

Coca-Cola

Hidayat Heydarov

Prepared for Knowledge Management

Overview

Name:

The Coca-Cola Company

Object of Protection:

The Words and Logo, shapes of bottles, recipe

Organization Type:

Manufacturer

Instrument of Protection:

Trademarks, Trade Secret, Patent, Copyright

Industry:

non-alcoholic beverage concentrates and syrups

Focus:

Commercialization, Branding

Country/Territory:

Worldwide (Headquarter in U.S.)

Global Issues:

Health effects

Background

Coca-Cola Company is found in Atlanta, Georgia by pharmacist John Pemberton in 1886 as a non-alcohol `French wine Coca` which was his first beverage. Coca-Cola at first it was sold as a medicament saying it cures many diseases. Then it was famous as a soft drink that has distinctive taste and was sold at soda fountains. Dr.Pemberton’s partner Frank Robinson was the person who gave the name `Coca Cola` to this drink, as well as designed the trademarked script that is still used. In 1899 three entrepreneurs modeled bottling system and gained exclusive rights to bottle and sell the Coca-Cola products.

After having unique bottles, company started to advertise the product which now having one of the best marketing strategy. Starting with coupons to get free samples it continued with advertising in newspaper, distributing promotional goods having Coca-Cola script on them, and now it has a lot of various promotion ideas.

Actual production and distribution of Coca-Cola is made by franchises. The Coca-Cola Company produces syrup and then distributes it to independent bottlers in all over the world. Then, those bottling companies mix this syrup with filtered water, sweetens, and carbonate it before putting it in cans and bottles. After this process they send it to retailers, vending machines, etc.

 

Read the rest of this entry »

Fəlsəfi terminlər(izahlı)

Bu terminləri yenicə bitirdiyim Lesley Levene`nin yazdığı `İ think, therefore İ am`(Düşünürəm, ona görə də varam) kitabından öyrəndim və tərcümə etdim. Tərcümə zamanı Azərbaycan dilinin izahlı lüğətindən istifadə etmişəm.

philosophy

Atomizm– Şey`lərin(şey- konkret və mücərrəd zadlar mənasını verir) xüsusi və müstəqil parçalara bölünüb analiz edilərək başa düşülə bildiyini iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Konseptualizm– Mücərrəd məvhumların yalnızca idrak`da mövcud olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyan.

Kritik Realizm– Prinsip olaraq gerçəkliyin olduğunu, lakin bu gerçəkliyin hər zaman hüdudlanmış olduğunu iddia edən realizm cərəyanının bir qoludur.

Dekonstruksianizm– Fəlsəfi və ədəbi dilin onların daxilində olan mövhum və dili öyrənməklə analiz edilməsidir- məsələn, ifadə formalarının özəyindəki məna və fərziyələr arasındakı əlaqə.

Deizm– Kainata müdaxilə etməyən ilahi varlıq və ya yaradıcıya olan inancdır.

Deontologiya– Vəzifə və öhdəliklərin təbiətini(əsasını) öyrənən fəlsəfi sahədir.

Determinizm– Bütün hadisələrin baş verməsinin maddi və mənəvi səbəbinin olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Dialektik Materializm–  Siyasi və tarixi hadisələrin sosial konfliktlər səbəbindən, hansı ki maddi ehtiyaclardan doğur, baş verdiyini deyən Marksizm cərəyanının bir qoludur.

Dualizm– iki hissəyə, kateqoriyaya və ya elementə bölünmə deməkdir.

Emotivizm- Dəyər və inancların(xüsusilə etik dəyərlər) mühakiməsinin mövcud faktlardan çox emosiyanı əks etdirdiyini iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Empirizm– Bütün biliklərin hisslərimizdən doğan təcrübələrə istinadən yarandığını iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Epistemologiya– Biliyi, xüsusən də onun metodlarını, tutarlılığını, və hüdüdlarını öyrənən fəlsəfi sahədir.

Ekzistensializm (lat. exsistensia-varlıq)- Fərdin azad və məsuliyyətli şəkildə mövcudluğu ideyasıdır.

Funksiyanizm– Şey`lərin(şey- konkret və mücərrəd zadlar mənasını verir) ümumi yalnızca sistemdə gördüyü funksiyadan ibarət olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Humanizm–  İlkin önəmin ilahi və ya fövqəltəbii varlıqlara yox, insanlara bağlı olmasını iddia edən etik/fəlsəfi cərəyandır..

İdealizm-Ruhi olanın, qeyri-maddinin birinciliyi və maddi olanın ikinciliyi prinsiplərindən çıxış edən fəlsəfi cərəyandır.

İdeologiya– İctimai şüurun müxtəlif formalarında ifadə olunan ideyalar, təsəvvürlər, məfhumlar sistemidir.

Liberalizm– Azadlığa inanan və onu tələb edən siyasi/fəlsəfi cərəyandır.

Məntiqi Pozitivizm– Yalnızca məntiqi analizlə həll oluna bilən mənalı fəlsəfi problemlərin varlığını fərz edən idealist fəlsəfi cərəyandır.

Materializm-İdealizmin əksinə olaraq dünyanın obyektiv varlığını və material onun qanunauyğunluqlarının  dərk olunmasının mümkünlüyünü qəbul edən elmi-fəlsəfi cərəyandır.

Metafəlsəfə– Fəlsəfənin təbiətini(əsasını) öyrənən teoriyadır.

Metafizika– Hadisələri, onların qarşılıqlı əlaqələri, ziddiyyətləri və inkişafı xaricində götürən idealist dünyagörüşü və dərketmə metodudur.

Naturalizm– Hər şeyin özəyində təbiət və təbiət elmlərinin durduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Panteizm– Allahı təbiətlə eyniləşdirən və təbiəti Allahın təcəssümü sayan dini-fəlsəfi dünyagörüşüdür.

Perspektivizm– İdeyaların müəyyən perspektivlərdə varlığını, ona görə də gerçəkləri vəya dəyərləri mühakimə etməkçün bir neçə movcud baxışların olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyandır..

Rasionalizm– Ağlı idrakın yeganə mənşəyi hesab edən idealist fəlsəfi cərəyandır.

Realizm– Obyektiv varlığı və onun tipik xüsusiyyətlərini düzgün əks etdirməkdən ibarət bədii idrak üsuludur.

Teizm-Allahın fövqəltəbii vücud kimi varlığına, bütün maddi və mənəvi proseslərə onun zəka və iradəsinə təsir göstərməsini qəbul edən dini, fəlsəfi təlimdir.

Utilitarianizm (lat. utlititas-fayda)- Əməllərin çoxluğa faydalı olduğu zaman doğru olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyandır.

Oxuduğunuz üçün təşəkkürlər, ümid edirəm nə isə öyərənə bildiniz.

Production Management(TheLatest)

Good Luck in all exams!!!

Download

Previous Slides:Download Previous

%d bloggers like this: